سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

شهر هوشمند مفهومي تازه در ادبيات شهرسازي معاصر است كه همزمان با نيازهاي فزاينده و پيچيده شهروندان مطرح شده است، شهر هوشمند به شهري گفته مي‌شود كه با به كارگيري روش‌هاي نوين، فرآيندها و كنش‌هاي ميان شهروندان، دستگاه‌ها و عوامل محيطي را كنترل و كيفيت آنها را متناسب با نيازهاي امروزي شهرها تنظيم كند.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان گفت: چشم‌انداز اين سازمان براي افق 1400 در هوشمندسازي شهر پيشرو، در حكمراني مطلوب IT پيشران و در درآمدزايي ICT پايدار است.