سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برنامه راهبردي سازمان

ماموريت سازمان:

توانمندسازي شهرداري اصفهان در جهت جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري با به‌كارگيري قابليتها و ظرفيتهاي فاوا

چشم انداز سازمان ( افق 1400):

-در هوشمندسازي شهر ؛ پيشرو

-در حكمراني مطلوب IT ؛ پيشران

-در درآمدزايي ICT ؛ پايدار

سياست‌ها‌ي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي در سال 1397

1. ارائه خدمات الكترونيكي با اولويت نياز شهروندان

2. تقويت كيفيت محصولات و خدمات فاوا با رويكرد كاهش بهاي تمام شده

3. يكپارچه‌سازي دارايي‌هاي اطلاعاتي شهرداري

4. كاهش وابستگي در محصولات و خدمات استراتژيكICT  شهرداري به تأمين‌كنندگان

5. ارائه خدمات فناوري اطلاعات وارتباطات با رويكرد مشاركت با بخش خصوصي

6. تقويت همكاري و تعامل با نهادهاي اجرايي

اولويت هاي راهبردي سازمان:

به منظور تحقق محورهاي چشم انداز، اولويت‌هاي راهبردي 8 گانه اين سازمان تبيين گرديده و ذيل هر اولويت اهداف كمي و افدامات راهبردي تعريف مي گردد:

1.     هوشمندسازي هدفمند شهر

2.     افزايش توان درآمدزايي و تأمين منابع درآمد پايدار

3.     حذف وابستگي غيرضروري به پيمانكاران در خدمات  ICT

4.     افزايش مشاركت فراسازماني (به ويژه با استارتاپ‌ها)

5.     سازماندهي و يكپارچه‌سازي تمام داده‌هاي شهرداري

6.     ارتقاء هدفمند سرمايه‌هاي انساني، سازماني و اطلاعاتي

7.     حذف موازي‌كاري در راهبري، مديريت و اجراي فعاليت‌هاي ICT در شهرداري

8.     گسترش حكمرانيIT  در شهرداري

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/12
تعداد بازدید:
1593