سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ثبت نام در سامانه يكپارچه مكاني اصفهان(سيما)

اصفهان به عنوان يکي از شهرهاي پيشرو در زمينه اطلاعات مکانی، جهت استفاده از قابليت هاي سيستم تعيين موقعيت جهاني، سامانه تعيين موقعيت کينماتيک شبکه (Network Real Time Kinematic NRTK) را در سطح شهر اصفهان راه اندازي نموده است. اين سامانه به منظور تعيين موقعيت دقيق در سطح شهر در يک سطح مبناي واحد با دقت سانتيمتري و به صورت آني مدنظر قرارگرفته است.

 

 طراحی شبکه ايستگاه دائم شهرداری اصفهان با استفاده از نقطه نظرات و همکاری شرکت ژئوبايت و نظارت فنی اساتيد و متخصصان دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان انجام گرفته است که در حال حاضر چهار ايستگاه دائم در شهر اصفهان مکان يابی شده و پس از انجام تست های مورد نياز راه ندازی گرديده است.

 

 

اين سامانه بستراصلي و پايه اطلاعات مکاني را در شهر اصفهان فراهم خواهد کرد. پايش ايستگاههاي دائم علاوه بر کنترل فرونشست ها و جابجايي ها، يک سطح مرجع مسطحاتي و ارتفاعي پايدار را ايجاد خواهدکرد که در تمام پروژه¬هاي آينده کاربرد خواهد داشت.

يکي از مهمترين مزاياي اين سامانه کاربرد سريع و آسان آن و سادگي دسترسي به دقت بهتر از 2 سانتيمتر در برداشت RTK در يک سيستم مختصات واحد است. تعيين يک ژئوئيد محلي ميتواند اين سامانه را براي کاربردهاي ارتفاعي نيز مناسب نمايد که پروژه تعيين ژئوِييد محلی نيز در دستور کار می باشد.

کاربران سامانه GPS RTK شبکه در شهر اصفهان به دو بخش اصلي شهرداري اصفهان و ساير کاربران عمومی (خارج از مجموعه شهرداری ) تقسيم مي گردد.

 
تاریخ به روزرسانی:
1395/09/16
تعداد بازدید:
239