به درگاه الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان خوش آمدید...

معرفی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان

سازمان فاوا از بدو تأسیس، ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهرداری اصفهان را به صورت مکانیزه و برخط برعهده گرفت. این سازمان در سالهای اخیر توجه بسیار زيادي به استاندارد سازي فرايندها واستفاده از روش هاي علمي در ارائه خدمات و تحقق اهداف سازمانی نموده است که نتیجه آن تدوین و اجرای برنامه اول و دوم فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان بوده و در حال حاضر تدوين برنامه سوم نيز انجام و در قالب برنامه اصفهان ۱۴۰۰ ارائه شده است.


آخرین رونمایی پروژه ها

Gravis Iriure Metuo Ulciscor

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان