سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
استانداردهاي فني سازمان فاوا

معرفي استانداردهاي فني سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان در راستاي اجراي بهينه فعاليت هاي خود و ارائه خدمات كيفي به ذينفعان ، در حوزه هاي فني تخصصي از استانداردها ، Best Practice، چارچوب ها و مدل هاي بين اللملي استفاده مي نمايد كه مهمترين آنها به شرح زير است:

حوزه تخصصي

استانداردها ، Best Practice ، چارچوب ها و مدل ها

نرم افزار

1-      استاندارد نظام مهندسي نرم افزار (نماتن)

2-      IEEE 880

3-      IEEE–SRS در مهندسي خواسته ها

4-      SOA Standard در تهيه وب سرويس ها

5-      TOGAF (مدل بومي) در معماري سازماني

6-      الزامات امنيت : WASC

7-      BPMN

GIS

استانداردهاي OGC

امور قراردادها

آيين نامه خريد خدمات مشاوره معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور

فرآيندي مديريت خدمات IT

ITIL V3

كنترل و حاكميت خدمات IT

Cobit 5

مديرت پروژه هاي IT

PMBOK

آموزش منابع انساني

ISO 10015

مديريت استراتژيك و ارزيابي

BSC

تعالي سازماني

EFQM

تاریخ به روزرسانی:
1398/01/26
تعداد بازدید:
9