سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
چشم اندازمان براي هوشمندسازي شهر پيشرو، پيشران و پايدار است
مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان گفت: چشم‌انداز اين سازمان براي افق 1400 در هوشمندسازي شهر پيشرو، در حكمراني مطلوب IT پيشران و در درآمدزايي ICT پايدار است.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان گفت: چشم‌انداز اين سازمان براي افق 1400 در هوشمندسازي شهر پيشرو، در حكمراني مطلوب IT پيشران و در درآمدزايي ICT پايدار است.

سيدحميدرضا ابطحي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: ماموريت سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات توانمندسازي شهرداري اصفهان در جهت جلب رضايت شهروندان و تحقق تعالي سازماني شهرداري با به‌كارگيري قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فاوا است.

وي با اشاره به اولويت‌هاي راهبردي ICT  شهرداري اصفهان در سال98، تصريح كرد: هوشمندسازي هدفمند شهر در حوزه‌هاي اولويت‌دار شهرداري، ارتقاء و يكپارچه‌سازي خدمات الكترونيكي شهروند محور، ارزش‌آفريني با استفاده از سرمايه‌هاي ICT شهرداري و افزايش مشاركت فراسازماني با استارتاپ‌ها و سرمايه‌گذاران از جمله اين اولويت‌ها است.

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان افزود: كاهش وابستگي غيرضروري به پيمانكاران در اجراي پروژه‌هاي ICT، سازماندهي و يكپارچه‌سازي تمام داده‌هاي شهرداري و ارائه خدمات داده، ارتقاء نقشICT در تعالي سازماني شهرداري، افزايش نقش ICT در تحول كسب و كار شهرداري و حفظ و ارتقاء زيرساخت‌هاي فني ICT شهرداري از ديگر اولويت‌هاي راهبردي ICT  شهرداري اصفهان در سال‌جاري به شمار مي‌رود.

وي با اشاره به خط مشي مديريت فاوا در سال 98، گفت: هم‌افزايي، اعتماد و احترام متقابل با شهرداري، ارتقاء تخصص تا كسب مرجعيت،  مديريت بهينه زمان، توجه به درآمدزايي جلب مشاركت بخش خصوصي، استفاده بهينه از سرمايه‌هاي انساني، اطلاعاتي و سازماني،  همكاري اثربخش كاركنان و تقويت كار گروهي، بكارگيري حداكثري ابزارهاي فناوري اطلاعات و كاهش مصرف انرژي و كاغذ از جمله موارد خط مشي مديريت فاوا در سال‌جاري است.

ابطحي گفت: در سال گذشته ارائه خدمات الكترونيكي با اولويت نياز شهروندان، تقويت كيفيت محصولات و خدمات فاوا با رويكرد كاهش بهاي تمام شده، يكپارچه‌سازي دارايي‌هاي اطلاعاتي شهرداري، كاهش وابستگي در محصولات و خدمات استراتژيكICT  شهرداري به تأمين‌كنندگان، ارائه خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويكرد مشاركت با بخش خصوصي و تقويت همكاري و تعامل با نهادهاي اجرايي از جمله سياست‌هاي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي اين سازمان بوده است.

تاریخ:
1398/04/19
تعداد بازدید:
23
منبع: