سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
وضعيت شهرها در 50 سال آينده چگونه خواهد بود؟
شهر هوشمند مفهومي تازه در ادبيات شهرسازي معاصر است كه همزمان با نيازهاي فزاينده و پيچيده شهروندان مطرح شده است، شهر هوشمند به شهري گفته مي‌شود كه با به كارگيري روش‌هاي نوين، فرآيندها و كنش‌هاي ميان شهروندان، دستگاه‌ها و عوامل محيطي را كنترل و كيفيت آنها را متناسب با نيازهاي امروزي شهرها تنظيم كند.

شهر هوشمند مفهومي تازه در ادبيات شهرسازي معاصر است كه همزمان با نيازهاي فزاينده و پيچيده شهروندان مطرح شده است، شهر هوشمند به شهري گفته مي‌شود كه با به كارگيري روش‌هاي نوين، فرآيندها و كنش‌هاي ميان شهروندان، دستگاه‌ها و عوامل محيطي را كنترل و كيفيت آنها را متناسب با نيازهاي امروزي شهرها تنظيم كند.

به گزارش خبرنگارايمنا، هوشمندسازي شهر فرآيندي همه جانبه است كه مشخصه‌هاي مربوط به آن بايد در همه سطوح شهري در نظر گرفته شود، بنابراينتحقق شهر هوشمند نيازمند انجام مطالعات اوليه و تعيين سياست‌ها و راهبردهاي مشخص است تا مسير براي تحقق همه جانبه شهر هوشمندفراهم شود.

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان به منظور تعيين سياست‌ها و راهبردها، همچنين تعيين مقياس‌هاي سنجش و اندازه‌گيري ميزان تحقق شاخصه‌هاي شهر هوشمند، اقدام به چاپ كتابي با عنوان "شهر پايدار و هوشمند"كرده است.

ابراهيم خليليان، مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا با اشاره به محتواي اين كتاب مي‌گويد: مطالعاتي از سال 95 تا 96 و در سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات درباره شهر هوشمند انجام شده كه نتيجه آن به صورت كتاب با عنوان "شهر پايدار و هوشمند" توسط انتشارات جنگل سامانه منتشر شده است.

وي مي‌افزايد: اين مطالعات بر اساس نياز در حوزه شهر هوشمند و ابعاد مختلف آن انجام مي‌شود، در اين كتاب آينده شهرها، جايگاه آنها در طول زمان، جمعيت پذيري شهرها، اقتصاد و تاثيرگذاري شهرها در جهان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي تصريح مي‌كند: بررسي وضعيت شهرها در 50 سال آينده يعني تا سال 2050، براي در نظر داشتن ملاحظاتي به منظور دستيابي به شهر هوشمند اهميت زيادي دارد، ميزان جمعيت پذيري شهرها شاخص مهمي در فرآيند هوشمندسازي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا ادامه مي‌دهد: تغييرات جمعيتي، تراكم در شهرها، چالش‌هاي رشد سريع شهرها و مدل توسعه پايدار از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب است، شهرها با جمعيت بالاي خود دچار مشكلاتي از جمله آلودگي هوا، آلودگي زيست محيطي، آلودگي صوتي و نابساماني‌هاي اجتماعي درمسير رسيدن به توسعه پايدار است.

خليليان تاكيد مي‌كند: توسعه پايدار و هوشمندسازي بايد در سه محور توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و توسعه زيست محيطي انجام شود و ساير عوامل هوشمندسازي از جمله عوامل نهادي، انساني و تكنولوژي حول اين سه محور مدنظر باشد.

وي تصريح مي‌كند: شش محور حاكميت و اقتصاد و محيط زيست و حمل ونقل شهري و زندگي به صورت هوشمند از جمله مولفه‌هاي اصلي براي توسعه شهر و تحقق شهر هوشمند است.

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا با اشاره به لزوم توجه به مولفه‌هاي شهر هوشمند براي تحقق توسعه پايدار شهري، خاطرنشان مي‌كند: مفهوم دهكده جهاني در دنياي امروزي و قرن بيست و يكم بيشتر ازگذشته محقق شده است، مسافرت‌ها و مهاجرت‌ها در قرن معاصر آسانتر شده و انسان‌ها مجبور نيستند صرفا در شهري كه به دنيا آمده‌اند زندگي خود را ادامه بدهند.

خليليان ادامه مي‌دهد: رقابت بين شهرها در قرن بيست و يكم پر رنگتر شده است و براي پيروزي شهر مورد نظر در اين رقابت‌ها بايد بر روي جذابيت شهر تمركز و ارزش‌هاي پيشنهادي ارائه دهيم، اين ارزش‌هاي پيشنهادي بايد مورد قبول شهروندان شهر مورد نظر و شهروندان ديگر شهرها قرار بگيرد تا براي سفر به شهر مورد نظر تمايل داشته باشند.

وي مي‌گويد: خصيصه‌هاي الكترونيك، مجازي، ديجيتال، دانش، خلاق، قانون و شفاف از جمله ويژگي‌هاي شهر هوشمند است و مي‌تواند در مجموعه ارزش‌هاي پيشنهادي ارائه شده براي شهر هوشمند مدنظر قرار بگيرد.

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا با بيان اينكه شهر خلاق، شهري است كه انسان‌هاي خلاق و توانمند ايده‌هاي نوآورانه خود را حوزه‌هاي شهري ارائه دهند، مي‌افزايد: خدمات، زيرساختهاي ارتباطي و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي سه مولفه اصلي ماهيت وجودي شهر است.

خليليان ادامه مي‌دهد: تمايز شهر و روستا در سطح ارائه خدمات و افزايش كيفيت سطح خدمات در شهرها نسبت به روستاهاست، براي ارائه هرچه بهتر اين خدمات بايد به زيرساخت‌هاي شهري از جمله خيابان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و بيمارستان‌ها و تمامي زيرساختهاي ارتباطي مثل خطوط تلفن، مخابرات و ديتا توجه كرد.

دو بخش اصلي در فرآيند هوشمندسازي شهر

وي با بيان تعريف ساده‌اي از شهر هوشمند، مي‌گويد: شهر هوشمند شهري متشكل از سيستم‌هاي هوشمند است كه با يكديگر مرتبط است، هوشمند سازي عمودي و افقي دوبخش اصلي هوشمندسازي يك شهر است.

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا تاكيد مي‌كند: هوشمند سازي عمودي به معناي هوشمندسازي دروني دستگاه‌هاست، در اين راستا سازمان‌هاي شهري از جمله شهرداري، آموزش وپرورش، بهداشت و درمان و نيروي انتظامي بايد مولفه‌هاي هوشمندسازي را در ساختار دروني نهاد خود پياده كنند.

وي مي‌گويد: وابستگي خدمات ارائه شده از طرف سازمان‌هاي مختلف شهري و استعلامات ميان دستگاه‌هاي اجرايي نيازمند هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و پياده‌سازي هوشمندسازي افقي است، هوشمندسازي درون سازماني و ميان سازمان‌ها شرايط را براي رسيدن به شهر هوشمند فراهم مي‌كند.

خليليان تاكيد مي‌كند: سيستم‌هاي هوشمند اطلاعات را از محيط اطراف دريافت و اين اطلاعات را پردازش مي‌كند، سپس بر اساس اطلاعات پردازش شده تصميم مناسب را اخذ مي‌كند، به طور مثال سيستم هوشمند آبياري براي فضاي سبز و پارك ها موجب صرفه جويي در مصرف آب و حفظ بهينه فضاي سبز مي‌شود.

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا مي‌گويد: هوشمندسازي فضاي سبز شهري نيازمند سنسورهايي است كه ميزان رطوبت دما و مشخصه‌هاي محيطي درختان و فضاي سبز را اندازه‌گيري كند و اطلاعات را به مركز پردازش بفرستد، اين مولفه‌ها زمان آبياري و ميزان آب دهي را مشخص خواهد كرد.

خليليان با اشاره به سيستم‌هاي هوشمند ترافيكي، مي‌گويد: در اين سيستم زمان‌بندي چراغ‌ها بر اساس تعداد وسيله نقليه تنظيم مي‌شود تا ميزان تاخير وسايل نقليه كاهش پيدا كند، وجود سنسورهايي مثل دوربين‌هاي تصويري نظارتي تعداد خودروها را مشخص و اطلاعات مربوط به آنها را گردآوري مي‌كند سپس اين اطلاعات توسط شبكه مخابراتي پردازش و زمان بندي ها مشخص مي‌شود.

وي با بيان اينكه به كارگيري سيستم‌هاي هوشمند در همه حوزه‌ها امكان‌پذير است، تاكيد مي‌كند: ساختمان‌هاي هوشمند ميزان آب مصرفي واحدهاي مسكوني را اندازه‌گيري مي‌كند و اطلاعات را در اختيار مصرف‌كننده مي‌گذارد، اين اطلاعات در اختيار دستگاه هايي مثل شركت آب و فاضلاب نيز قرار داده مي‌شود.

مهمترين توانمندسازهاي هوشمند

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا ادامه مي‌دهد: هوشمندسازي در همه شاخصه‌هاي شهري ممكن است، اما براي انجام هوشمندسازي نيازمند توانمندسازي هستيم، به طور مثال سنسورها و دستگاه‌هاي اندازه‌گيري مهمترين توانمندسازهاي هوشمند براي ثبت اطلاعات است.

وي مي‌افزايد: هوشمندسازي ترافيك شهري نيازمند داشتن اطلاعاتي از ميزان عبور و مرور وسايل نقليه در خيابان‌ها و چهارراه‌هاي شهر است، آبياري هوشمند نيز نيازمند در اختيار داشتن سنسورهايي است كه دما، رطوبت و ساير مشخصه‌هاي محيطي را اندازه‌گيري كند.

خليليان مي‌گويد: يكي از مولفه‌هاي مهم شهر هوشمند اينترنت اشياست، در اين فرآيند اطلاعات سنسورها و المان‌هاي شهري از جمله پل‌ها، خيابان‌ها، خودروها و انسان‌ها گردآوري و به شبكه اينترنت وصل مي‌شود، اطلاعات گرد‌آوري شده در يك مركز پردازش و تصميم‌گيري متناسب بر اساس آن گرفته مي‌شود.

وي با اشاره به ضرورت وجود منابع محاسباتي و مراكز داده اطلاعاتي، مي‌گويد: هر شهر به حداقل هفت تا هشت مركز داده براي گردآوري اطلاعات نياز دارد تا شهر را به صورت شبكه ابري به هم متصل كند و همه اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي شهر پس از تجميع پردازش شود.

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا با اشاره به نقش دقيق ابزارها در اين فرآيند، تصريح مي‌كند: ابزارها و تجهيزات مناسب سيستم‌هاي ارتباطي مثل شبكه فيبر نوري، واي فاي و اتصالات سيستم‌هاي پردازش نرم افزار اطلاعاتي نقش موثري در پردازش و تحليل اطلاعات گردآوري شده دارد.

 

لزوم تعامل‌پذيري نهادهاي شهري در فرآيند هوشمندسازي 

وي مي‌گويد: تعامل پذيري ميان دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تبادل اطلاعات بر اساس استانداردهاي مشخص و حفظ امنيت و حريم شخصي از جمله مشخصه‌هاي مطرح در فرآيند هوشمندسازي شهر است، گردآوري و پردازش داده‌ها نيز بايد بر اين اساس انجام شود.

خليليان خاطرنشان مي‌كند: دستگاه‌هاي اجرايي بايد با تعامل‌پذيري ستاد مشتركي تحت عنوان ستاد شهر هوشمند ايجاد كنند تا شرايط براي فعاليت متناسب توانمندسازها فراهم شود، تحقق شهر هوشمند نيازمند همكاري همه ارگان‌ها از جمله شهرداري، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي شهري همچنين تعامل با بخش خصوص و سرمايه‌گذاران است.

وي با اشاره به نقش كليدي شهرداري‌ها در فرآيند هوشمندسازي شهر، مي‌افزايد: شهرداري‌ها يكي از مولفه هاي اصلي در فرآيند برنامه‌ريزي شهري هستند و بيش‌تر از 300 وظيفه مختلف از جمله نظارت بر حمل و نقل، ترافيك و حفظ فضاي سبز شهر را بر عهده دارند.

مدير تحقيق و توسعه سازمان فاوا تاكيد مي‌كند: شاخصه‌هاي پيامدي از ديگر موارد مطرح شده در كتاب شهر هوشمند و توسعه پايدار است، اين شاخص‌ها بر اساس استاندارد ايزو 37120 ميزان تحقق هوشمندسازي يك شهر را مشخص مي‌كند.

وي مي‌گويد: شاخص‌هاي پيامدي در قالب 17 مولفه اصلي از جمله شهر، اقتصاد، آب و هوا، محيط زيست، برنامه‌ريزي شهري و حاكميت شهري مشخص مي‌شود تا وضعيت هوشمندسازي شهر بر اساس اين شاخصه‌ها سنجيده و ارزيابي شود.

تاریخ:
1398/04/26
تعداد بازدید:
26
منبع: