سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اصفهان در مسير هوشمندسازي شهري
.

اصفهان- خبرنگار همشهريشهر هوشمند، همان آرمان شهري است كه شهروندمحور است و با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌توان براي بهره‌برداري بهتر از امكانات موجود و ارتقاي كيفيت زندگي به سمت توسعه پايدار حركت كرد. يك شهر براي اين‌كه مدال هوشمندي بگيرد بايد از هفت خوان رستم عبور كند. در شهر هوشمند، انرژي هوشمند است، اقتصاد هوشمند شده است، سيستم ترافيك و حمل‌و‌نقل هم هوشمند است.

در اين شهر حتي محيط ‌زيست هم هوشمند مي‌شود، سلامت و مراقبت‌هاي بهداشتي هوشمند است تا در نهايت حكمروايي هوشمند در شهر ايجاد شود.  اصفهان هوشمند‌ترين شهر ايران است، اگرچه در قياس با استانداردهاي خاورميانه و جهان فاصله‌اي طولاني با هوشمند شدن دارد.

در دوره پنجم شوراي شهر اصفهان، طرحي با عنوان «الزام شهرداري اصفهان به تهيه نقشه جامع شهر هوشمند با تاكيد بر اولويت‌هاي مديريت شهري اصفهان» به منظور توسعه زيرساخت‌هاي شهر هوشمند به تصويب رسيد. اين طرح در قالب سياستگذاري و با در نظر گرفتن اهداف برنامه‌‌ريزي و توسعه شهري، اقتصادي و اجتماعي، شهرداري را موظف به ايجاد زيرساخت‌هايي براي پياده سازي طرح كرده است.

ارتقاي كيفيت زندگي شهري

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان با اشاره به اين‌كه صرفا استفاده از ابزار الكترونيك و سيستم ارتباطي، شهر را هوشمند نمي‌كند، به همشهري مي‌گويد: برنامه‌‌ريزي و استفاده از تمام توان در هوشمندسازي شهر مهم است. هدف شهر هوشمند ارتقاي كيفيت زندگي شهري در جهت رسيدن به توسعه پايدار است.

«عليرضا نصر» با اشاره به عمر 20 ساله شهر هوشمند در ادبيات شهري ادامه مي‌دهد: شهرداري به تنهايي قادر نيست در تحقق شهر هوشمند اقدام‌هاي موثري انجام دهد.  وي تاكيد مي‌كند: با اين‌كه اصفهان در كشور هوشمندترين شهر انتخاب شده است، اما براي رسيدن به شهر هوشمند با استانداردهاي بين‌المللي فاصله طولاني و مسير دشواري در پيش است.

اين عضو شوراي شهر اصفهان با تاكيد بر اقدامات مديريت شهري در طول يك سال گذشته و در جهت نيل به هدف «الزام شهرداري اصفهان به تهيه نقشه جامع شهر هوشمند با تاكيد بر اولويت‌هاي مديريت شهري اصفهان» در هوشمندسازي شهر اصفهان تصريح مي‌كند: كاهش هزينه خدمات ارائه شده و كاهش هزينه‌هاي جاري و زيست‌محيطي در شهرداري از اهداف اقتصادي شهر هوشمند است تا با ايجاد درآمدهاي پايدار و الگوگيري از شهرهاي پيشرو هرچه سريع‌تر به استانداردهاي شهرهاي هوشمند جهان نزديك شويم.

وي افزود: رونق صنايع و مشاغل وابسته در كلان‌شهر اصفهان و جلوگيري از وابستگي شهرداري به شركت‌هاي پيشرو در حوزه زيرساخت‌ها از اهداف اقتصادي در مسير هوشمندسازي شهر است.  رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان با اشاره به اين‌كه اهداف اجتماعي در هوشمندسازي شهر اصفهان دنبال مي‌شود، گفت: بهبود كيفيت و كميت خدمات و كمك به نظارت بر پروژه‌هاي شهري و فرهنگ‌سازي و كمك به شفافيت و اطلاع‌رساني از اهداف اجتماعي شهر هوشمند است. به گفته نصر، اهداف برنامه‌‌ريزي و توسعه شهري با حركت هوشمند به سمت مدل‌هاي تجاري نوين تعريف مي‌شود.

وي مي‌افزايد: آينده‌نگري در طراحي و تهيه تجهيزات شهري و حفظ جايگاه حاكميتي شهرداري در حوزه‌هاي مربوطه شهر اصفهان را در مسير هوشمندسازي پيش مي‌برد. رئيس شوراي شهر اصفهان با اشاره به اين‌كه ايجاد زيرساخت‌ها از اهداف مهم شهر هوشمند است گفت: كمك به برنامه‌‌ريزي و مديريت هوشمند و استفاده از داده‌هاي ايجاد شده به وسيله تعامل با بخش خصوصي در مديريت شهري براي رسيدن به نقطه آرماني در رسيدن اصفهان به شهر هوشمند مهم است.

سه محور نهادي، محيط زندگي و شهروندي شهر هوشمند

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با اشاره به اين‌كه شهر هوشمند سه محور نهادي، محيط زندگي و شهروندي را دارد، به همشهري مي‌گويد: زمينه‌هاي اجرايي شهر هوشمند در محور نهادي شامل حاكميت و اقتصاد، در محور محيط زندگي شامل حمل‌و‌نقل شهري و محيط شهري و در محور شهروندي شامل مردم و سبك زندگي است.

«حميدرضا ابطحي» با تاكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل توانمند‌سازي درتحقق شهر هوشمند ادامه مي‌دهد: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان(فاوا) با احداث، تجهيز و ارتقاي مركز داده شهرداري اصفهان براساس استانداردهاي روز نقش مهمي در پيشرو شدن اصفهان به عنوان شهر هوشمند در كشور دارد.

وي اضافه مي‌كند: احداث و ايجاد كانال‌هاي ارتباطي فيبر نوري شهرداري اصفهان به طول 204 كيلومتر از اقدامات ديگر فاوا در هوشمندسازي است. مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با اشاره به كابل‌كشي شبكه اختصاصي فيبر نوري شهرداري به طول 340 كيلومتر اظهار مي‌كند: اتصال حدود صد ساختمان شهرداري اصفهان از طريق شبكه فيبر نوري به يكديگر از اقدام‌هاي مهم فاوا در جهت هوشمندسازي بوده است.

وي مي‌افزايد: اتصال 103 ساختمان شهرداري از طريق شبكه بيسيم به يكديگر و اتصال دوربين‌هاي ترافيكي سطح شهر به شبكه فيبر نوري در هوشمندسازي شهر اصفهان موثر بوده است. مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان مي‌گويد: در جهت هوشمندسازي سيستم ترافيك و حمل‌و‌نقل شهري 150 تقاطع و نقطه مهم ترافيكي شهر به شبكه فيبر نوري مجهز شده كه اميدواريم به 220 نقطه افزايش پيدا كند.

به گفته ابطحي اولين نمايندگي صدور گواهي الكترونيكي و امضاي ديجيتال در بين شهرداري‌هاي كشور در شهرداري اصفهان ايجاد شده است.

اصفهان از نظر تحقق شهر هوشمند، بالاتر از ديگر كلان‌شهرها

 معاون برنامه‌‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان مي‌گويد: يكي از مصاديق هوشمندسازي شهر، طراحي همين نرم‌افزار ذكر شده براي نظارت بر پروژه‌هاي شهرداري بوده است اما به طور كلي اصفهان در مقايسه با كلان‌شهرهاي كشور، هوشمندترين شهر ايران به حساب مي‌آيد هرچند ما در قياس با خاورميانه و جهان با استانداردها فاصله داريم.

«عليرضا صادقيان» تصريح مي‌كند: سرعت هوشمندسازي در شهر اصفهان كم بوده اما اين روند آغاز شده است كه اجراي سيستمAVL، كارت شهروندي و پروفايل شهروندي از مصاديق شهر هوشمند است. همچنين پيش‌بيني راه‌اندازي گذر فناوري در امتداد خيابان توحيد و دانشگاه اصفهان با طراحي المان‌هاي فناوري در اين محور، براي دسترسي مردم به خدمات مورد نياز از جمله پاركينگ هوشمند از ديگر طرح‌هاي در دست بررسي شهرداري براي تحقق شهر هوشمند است.

 وي با بيان اين‌كه شهر هوشمند به شهرداري هوشمند هم نياز دارد، اظهار مي‌كند: نرم‌افزار سراي 8  براي صدور پروانه‌هاي ساختماني در دست استفاده است و در فازهاي بعدي كه تا پايان سال اجرا مي‌شود. شهروند سپاري آن در دستور كار قرار گرفته تا شهروندان از هر نقطه شهر با دسترسي به اين سامانه درخواست‌هاي خود در زمينه صدور پروانه را ثبت و پيگيري كنند.

تاریخ:
1398/07/24
تعداد بازدید:
68
منبع: