سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
انتصاب مديرعامل سازمان فاوا به عنوان عضو كميته راهبردي تكريم شهرداري اصفهان
.

با حكم عليرضا صادقيان، معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان، سيدحميدرضا ابطحي، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با حفظ سمت به عنوان عضو كميته راهبردي تكريم شهرداري اصفهان منصوب شد.

در اين حكم آمده است:

بنا به تدابير متخذه در راستاي بهينه سازي سيستم اجرايي طرح تكريم ارباب رجوع و نيز تثبيت و شرح مفاد دستورالعمل تكريم ارباب رجوع و با توجه به سوابق، تجربه و منطبق بودن فعاليتهاي آن حوزه با مفاد آئين نامه به موجب اين ابلاغ جنابعالي با حفظ سمت به عنوان عضو كميته راهبردي تكريم شهرداري مركزي منصوب مي شويد تا با نگرش دقيق و استفاده از تجارب حاصله در اجراي طرح و توسعه آن در بخش هاي مجموعه شهرداري و نيز بررسي موانع موجود نسبت به انجام امور محوله وفق مقررات اقدام نمائيد.

تاریخ:
1399/01/27
تعداد بازدید:
36
منبع: