سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نشست صميمانه مديرعامل با مديران و كارشناسان حوزه معاونت نرم افزار و مديريت اطلاعات مكاني (GIS) سازمان فاوا
نشست صميمانه مديرعامل با مديران و كارشناسان حوزه معاونت نرم افزار و مديريت اطلاعات مكاني (GIS) سازمان فاوا
تاریخ:
1398/05/01
تعداد بازدید:
26
منبع: